19 నవంబరు, 2017, ఆదివారం భారతీయ కాలమానం
Font Help

ఎపిఎ ను హోంపేజీగా చేసుకోండి

Click here for Short English summary

అసలింతకీ ఆ తీర్మానాల్లో ఏముంది?(ఇంగ్లీషులో)

మీరే చూడండి...

As listed in Rajya Sabha List Of Business, Friday, February 20, 20092. SHRI PRAKASH JAVADEKAR to move the following resolution —

“Having regard to the fact that -

(i) the State of Andhra Pradesh comprising erstwhile State of Hyderabad and the State of Andhra came into being in the year1956;

(ii) the merger of the State of Hyderabad took place against the recommendations of the Fazal Ali Commission; popularly knownas States Reorganization Commission (SRC);

(iii) the people of Telengana were given assurance of certainsafeguards in terms of devolution of funds, jobs and utilization of

natural resources such as river waters, which have not beenfulfilled sofar;

(iv) the backwardness and deprivation have given rise to the demandof de-merger;

(v) People’s movement for Telengana state has reached its peak; and

(vi) the demand has also been raised by the people on variousoccasions in a democratic manner,

this House urges upon the Government to respect the voice of thepeople of Telengana and find a solution through democratic means.


As published inLok Sabha,Revised List Of Business, Friday, December 19, 2008 / Agrahayana 28, 1930 (Saka)

PART II,PRIVATE MEMBERS’ BUSINESS,

(From 3.30 P.M. to 6 P.M.)

43. SHRI P.S. GADHAVI to move:-

“Keeping in view the long pending demand of the people of Telangana region of the State of Andhra Pradesh for the creation of new State of Telangana, this House urges upon the Government to take steps for the creation of the new State.”

సోర్స్: లోస్ సభ మరియు రాజ్యసభల సెక్రటరీ జనరల్ ముద్రించే లిస్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ నుండి

XML Error:
Mismatched tag
74

SiteMap (క్షేత్ర పటం)      Copyright(2008) Reserved