17 జనవరి, 2018, బుధవారం భారతీయ కాలమానం
Font Help

ఎపిఎ ను హోంపేజీగా చేసుకోండి

Click here for Short English summary

శ్రీ రాఘవేంద్ర అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం స్వవాగ్ధేవతాసరిద్భక్త విమలీకర్త్రే నమః
ఓం శ్రీరాఘవేంద్రాయ నమః
ఓం సకలప్రదాత్రే నమః
ఓం భకౌఘసంభేదనదృష్ఠివజ్రాయ నమః
ఓం క్షమాసురేంద్రాయ నమః
ఓం హరిపాదనిషేవణాల్లబ్ధ సమస్తసంపదే నమః
ఓం దేవస్వభావాయ నమః
ఓం దివిజ ద్రుమాయ నమః
ఓం ఇస్ఠప్రదాత్రేనమః
ఓం భవ్యస్వరూపాయ నమః
ఓం భవదుఃఖతూలసంఘాగ్నిచర్యాయ నమః
ఓం సుఖదైర్యశాలినే నమః
ఓం సమస్తదుష్ఠగ్రహనిగ్రహేయ నమః
ఓం దురత్యయోపప్లవసింధుసేతవే నమః
ఓం నిరస్తదోషాయ నమః
ఓం నిరవద్య దేహాయ నమః
ఓం ప్రత్యర్ధిమూకత్వనిదానభాషాయ నమః
ఓం విద్యత్పరిజ్ఞేయమహావిశేషాయ నమః
ఓం వాగ్వైఖరీనిర్జితభవ్యశేషాయ నమః
ఓం సంతానసంపత్పరిశుద్ధభక్తివిజ్ఞానవాగ్దేహసుపాటవాదిదాత్రే నమః
ఓం శరీరత్థసమస్తదోహహంత్రే నమః
ఓం శ్రీగురురాఘవేంద్రాయ నమః
ఓం తిరసృతసురనదీజలపాదోదకమహిమావతే నమః
ఓం దుస్తాపత్రయనాశనాయ నమః
ఓం మహావంద్యాసుపుత్రదాయ నమః
ఓం వ్యంగ్యస్వంగసమృద్థిదాయ నమః
ఓం గ్రహపాపా పహాయ నమః
ఓం అసహాయాయ నమః
ఓం దురితకాననదావభూతస్వభక్తదర్శనాయ నమః
ఓం సర్వతంత్రస్వతంత్రాయ నమః
ఓం మధ్వమతవర్ధనాయ నమః
ఓం విజయేంద్రకరాబ్జోత్థసుధీంధ్రవరపుత్రకాయ నమః
ఓం యతిరాజయే నమః
ఓం గురవే నమః
ఓం భయాపహాయ నమః
ఓం జ్ఞానభక్తిసుపుత్రాయుర్యశఃశ్రీపుణ్యవర్ధనాయ నమః
ఓం ప్రతివాదిజయస్వాంతభేదచిహ్నార్ధరాయ నమః
ఓం సర్వవిద్యాప్రవీణాయ నమః
ఓం అపరోక్షీకృత శ్రీశాయ నమః
ఓం అపేక్షితప్రదాత్రేనమః
ఓం దయాదాక్షిణ్య వైరాగ్యవాక్పాటవముఖాంకితాయ నమః
ఓం శాపానుగ్రహశక్తాయ నమః
ఓం అజ్ఞానవిస్మ్రతిభ్రాంతి సంశయాపస్మృతిక్షయదోషనాశకాయ నమః
ఓంఅష్ఠాదక్షరజపేష్టార్దప్రదాత్రే నమః
ఓం అధ్యాత్మీయసముద్భవకాయజదోషహంత్రే నమః
ఓం సర్వపుణ్యార్ధప్రదాత్రేనమః
ఓం కాలత్రయప్రార్ధనాకర్త్రేరైహికాముష్మిక సర్వేష్ఠప్రదాత్రేనమః
ఓం అగమ్యమహిమ్నేనమః
ఓం మహాయశేనమః
ఓం మధ్వమతదుగ్ధాబ్ధిచంద్రాయనమః
ఓం అనఘాయ నమః
ఓం యధాశక్తిప్రదక్షిణకృతసర్వయాత్రా ఫలదాత్రే నమః
ఓం శిరోధారణసర్వతీర్ధస్నానఫలదాతృస్వబృందావనగతజలాయనమః
ఓం నమః కరణసర్వాభీష్ఠదాత్రేనమః
ఓం సంకీర్తనవేదాద్యర్ధజ్ఞానదాత్రేనమః
ఓం సంసారమగ్నజనోద్ధారకర్త్రేనమః
ఓం కుష్ఠాదిరోగనివర్తకాయ నమః
ఓం అంధదివ్యదృష్ఠిదాత్రేనమః
ఓం ఏడమూకవాక్పతిత్వప్రదాత్రే నమః
ఓం పూర్ణాయుఃప్రదాత్రే నమః
ఓం కుక్షిగతసర్వదోషఘ్నౌనమః
ఓం పంగుఖంజసమీచాదిపీడాఘ్నే నమః
ఓందీపసంయోజనజ్ఞానపుత్రదాత్రే నమః
ఓం భవ్యజ్ఞానభక్త్యాదివర్ధనాయ నమః
ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయ నమః
ఓం రాజచోరమహావ్యాఘవరసర్పనక్రాదిపీడనఘ్నే నమః
ఓం స్వస్తోత్రపఠనేష్టార్థసమృద్ధిదాయ నమః
ఓం ఉద్యత్ర్పద్యోనధర్మకూర్మాసనస్థాయ నమః
ఓం ఖద్యఖద్యోతనద్యోతప్రతాపాయ నమః
ఓం శ్రీరామమానసాయనమః
ఓం ధృతకాషాయవసనాయ నమః
ఓం తులసీహారవక్షసే నమః
ఓం దోర్ధండవిలసద్ధండకమండలువిరాజితాయనమః
ఓం అభయజ్ఞానముద్రాక్షమాలశీలకరాంబుజాయ నమః
ఓం యోగీంద్రవంద్యపాదాబ్జాయ నమః
ఓం పాపాద్రిపాటనవజ్రాయనమః
ఓం క్షమాసురగణాధీశాయ నమః
ఓం హరిసేవాలబ్ధసర్వసంపదేనమః
ఓం తత్వ్తప్రదర్శకాయనమః
ఓం ఇష్టప్రదానకల్పద్రుమాయ నమః
ఓం శ్రుత్యర్థభోధకాయ నమః
ఓం భవకృతే నమః
ఓం బహువాదివిజయినే నమః
ఓం పుణ్యవర్ధనపాదాభ్జాభిషేకజలసంచాయాయ నమః
ఓం ద్యునదీతుల్యసద్గుణాయ నమః
ఓం భక్తౌఘవిధ్వంసకరనిజమూర్తిప్రదర్శకాయ నమః
ఓం గద్గురవే నమః
ఓం కీపానిధయే నమః
ఓం సర్వశాస్త్రవిశారదాయనమః
ఓం నిఖిలేంద్రియదోషఘ్నేనమః
ఓం అష్టాక్షరమనూదితాయ నమః
ఓం సర్వసౌఖ్యకృతే నమః
ఓం మృతపోతప్రాణాదాత్రే నమః
ఓం వేదిస్థపురుషోజ్జీవినే నమః
ఓం వహ్నిస్థమాలికోద్ధరేకర్త్రే నమః
ఓం  సమగ్రటీకావాఖ్యాత్రే నమః
ఓం భాట్ఠసంగ్రహకృతేనమః
ఓం సుథాపరిమళోద్ధర్త్రేనమః
ఓం అపస్మారాపహర్త్రే నమః
ఓం ఉపనిషత్ఖండార్ధకృతేనమః
ఓం ఋగ్వాఖ్యాననకృదాచార్యాయనమః
ఓం మంత్రాలయనివాసినే నమః
ఓంన్యాయముక్తావలీకర్త్రనమః
ఓం చంద్రికావాఖ్యాకర్త్రేనమః
ఓం సుతంత్రదీపికాకర్త్రేనమః
ఓం గీతార్ధసంగ్రహకృతే నమః
ఓం రాం రాఘవేంద్రాయ నమః
	ఇతి శ్రీరాఘవేంద్రాష్టోత్తర శతనామావలిః
		----

SiteMap (క్షేత్ర పటం)      Copyright(2008) Reserved