22 నవంబరు, 2017, బుధవారం భారతీయ కాలమానం
Font Help

ఎపిఎ ను హోంపేజీగా చేసుకోండి

Click here for Short English summary

వీర గంధము

వీరగంధము తెచ్చినారము-వీరుడెవ్వడొ తెల్పుడీ
పూసిపోదుము- మెడను వైతుము - పూలదండలు భక్తితో    ||వీర||

తెలుగు బావుట కన్ను చెదరగ - కొండవీటను నెగిరినప్పుడు
తెలుగు వారల కత్తి దెబ్బలు - గండికోటను గాచినప్పుడు    ||వీర||

తెలుగు వారల వేడి వెత్తురు - తుంగభద్రను గలిసినప్పుడు
దూరమందున్న సహ్యాజ - కత్తి నెత్తురు కడిగినప్పుడు       ||వీర||

ఇట్టి సందియ మెన్నడేనియు - బుట్టలేదు రవంతయున్
ఇట్టి హ్రశ్నలు నడుగువారలు - లేకపోయిరి సుంతయున్   ||వీర||

నడుము కట్టిన తెలుగు బాలుడు - వెనుక తిరుగండెన్నడున్
బాస యిచ్చిన తెలుగు బాలుడు పారిపోవండెన్నడున్     ||వీర||

ఇదిగో యున్నది వీర గంధము - మైనలందుము మైనలందుము
శాంతి పర్వము చదువవచ్చును - శాంతి సమరంబైన పిమ్మట  ||వీర||

తెలుగు నాటను వీర మాతను - జేసి మాత్రము తిరిగి రమ్మిక
పలు తుపాకులు పలు ఫిరంగులు - దారికడ్డము రాక తప్పవు
వీరగంధము తెచ్చినారము - వీరుడెవ్వడో తెల్పుడీ           ||వీర||

SiteMap (క్షేత్ర పటం)      Copyright(2008) Reserved