19 నవంబరు, 2017, ఆదివారం భారతీయ కాలమానం
Font Help

ఎపిఎ ను హోంపేజీగా చేసుకోండి

Click here for Short English summary

తెలుగు వారి చిత్రకళ

చిత్రకళ

గుహలో జీవించినప్పటి నుండి మానవుడు తన చుట్టూవున్న సృష్టిని తన కన్నులతో చూసి తన మనస్సులో  స్పందించి ఆ స్పందనలను దృశ్యరూపం అందించడానికి ప్రయత్నించాడు. అలా ఉద్భవించిన చిత్రకళారంగం దినదిన ప్రవర్ధమానమై ఎందరో గొప్ప కళాకారులను అందించింది.


SiteMap (క్షేత్ర పటం)      Copyright(2008) Reserved